Foto: Colourbox

Slik kan du få hørselshjelp på jobb

Arbeidsgivere har plikt til å legge til rette, slik at du fungerer best mulig på jobb. Selv har du også et viktig ansvar: Du må fortelle at du hører dårlig.

– Åpenhet rundt egen hørsel er mitt viktigste råd, sier seniorrådgiver Line Bjørnerud som jobber med Arbeidsrettet veiledningstjeneste (AVT) ved Nav Hjelpemiddelsentralen Nordland. Alle landets hjelpemiddelsentraler har en slik tjeneste med rådgivere som kartlegger behov for tilrettelegging, gir råd om hjelpemidler og veileder arbeidstakere og arbeidsgivere.

Gjensidig forpliktelse

Det er arbeidsgiveren din som har det overordnede ansvaret for å tilrettelegge det fysiske miljøet på jobb. Tilretteleggingsplikten gjelder for alle arbeidstakere med redusert arbeidsevne eller arbeidskapasitet. Som arbeidstaker har du medvirkningsansvar, altså ansvar for at du skal fungere best mulig i jobb. Dette slås fast i Arbeidsmiljøloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

– Fordi hørselshemming er et usynlig handikap er det ekstra viktig å informere om egne hørselsutfordringer og behov for tilrettelegging. Slik kan arbeidsgiver og arbeidstaker finne gode løsninger i samarbeid med oss og Hjelpemiddelsentralen, sier Bjørnerud.

Foto: Colourbox

Arbeidstaker må søke

Hovedregelen er at arbeidstakeren selv må søke om tilrettelegging, fordi denne rettigheten er knyttet til hørselstapet. Du kan også sende søknad i samarbeid med lege eller bedriftshelsetjeneste, og alle saker blir individuelt vurdert av Hjelpemiddelsentralen.

Dersom søknaden din blir innvilget, kan du få tilrettelegging med hørselstekniske hjelpemidler på jobb. Hjelpemidler til samtaler og/eller telefoni kan du prøve ut enten på hjelpemiddelsentralen eller arbeidsplassen. Du kan også søke om hjelpemidlene under utdanning, som jobbsøker, selvstendig næringsdrivende eller hvis du er sykemeldt eller mottar arbeidsavklaringspenger.

Kriteriene for å få hjelpemidler er at du har hatt en varig nedsatt funksjonsevne utover to år på grunn av sykdom skade eller lyte, bekreftet av helsepersonell (lege, kommunal hørselskontakt, audiograf osv).

Akustikk og lys

I tillegg til å gi råd om hjelpemidler er kartlegging på den enkelte arbeidsplass en viktig del av rådgivernes jobb.

– Vi gjør akustikkmåling, foreslår støyreduserende tiltak og gir råd om belysning. Med nedsatt hørsel må du kompensere med synet, derfor er god belysning viktig. Mange har muskulære plager på grunn av hørselsvansker i form av hode, nakke- og skuldersmerter og kan i tillegg ha nytte av at arbeidsplassen vurderes av fysioterapeut eller ergoterapeut, opplyser Bjørnerud.

Kurs med gevinst

Skreddersydde bedriftskurs med tema som godt lydmiljø, konsekvenser av hørselstap og kommunikasjon er andre tiltak i regi av Hjelpemiddelsentralen.

–  Som en del av tilretteleggingen informerer vi om at arbeidstakere med hørselsutfordringer kan søke Nav om støtte til individuelle tilpasningskurs. Vi får veldig mange gode tilbakemeldinger fra arbeidstakere som har vært på kursene i regi av HLF Briskeby, opplyser Bjørnerud.

Alle har godt av god lyd

Hun registrerer en økt bevissthet rundt støy og lydmiljø på arbeidsplassene hun besøker og ser at tilrettelegging for hørselshemmede gir gevinst for hele arbeidsmiljøet og kollegiet.

– Høyttaleranlegg og mikrofoner på møterom er eksempler på tiltak som ikke bare gagner arbeidstakere med hørselsvansker. Alle har nytte og glede av god lyd.

Slik kan du få tilrettelegging på jobb

Det fins mange måter å tilrettelegge en arbeidsplass på. Her er aktuelle tiltak og tjenester du bør merke deg.

Arbeidsrettet veiledningstjeneste

Dette er et eget veiledningstilbud gjennom Hjelpemiddelsentralen for synshemmede, hørselshemmede, personer med kombinert syns – og hørselstap og personer med hjerneskade. I samråd med Nav vurderer Arbeidsrettet veiledningstjeneste den enkeltes utdannings- og arbeidsmuligheter og gir råd om tiltak og virkemidler.

Hørselstekniske hjelpemidler

Det fins mange hørselstekniske hjelpemidler som kan brukes med eller uten høreapparater. Her finner du oversikt over hva slags utstyr du kan søke om gjennom Hjelpemiddelsentralen.

Tilretteleggings- og oppfølgingsavtale

Denne avtalen skal bidra til at personer med behov for bistand fra Nav skal få eller beholde en jobb. I tillegg støtter den arbeidsgivere som inkluderer ansatte med nedsatt arbeidsevne. Avtalen inngås mellom arbeidsgiver, arbeidssøker og Nav.

Tolk på arbeidsplassen

Skrivetolk: Høreapparatbrukere har rett til skrivetolk. Dette er en person som fortløpende oversetter
tale til tekst på skjerm eller lerret.

Bildetolk: Bildetolktjenesten tilbyr tolking gjennom skjerm fra et tolkestudio for eksempel når
hørende og døve ønsker å snakke sammen på telefonen.

Tilpasningskurs for hørselshemmede – Her kan du søke om plass ved HLF Briskeby.

Inkluderingstilskudd

Arbeidsgivere kan søke om inkluderingstilskudd for å kompensere for kostnader knyttet til personer som trenger tilrettelegging av arbeids- eller tiltaksplassen. Les mer her.

Sjekk dine øvrige hørselsrettigheter hos Nav.

Les hvordan du kan få en bedre jobbhverdag som hørselshemmethjemmesiden til hlf.no.

Visste du at?

Arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne har rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre.

Kilde: Diskriminerings – og tilgjengelighetsloven § 26

Hvem gjør hva?

Synes du det er vanskelig å vite hvordan du skal gå frem for å få hjelpemidler på jobb? Her er oversikt over hvem som gjør hva.

På denne NAV-siden finner du søknadsskjema og informasjon om hvordan du søker om hjelpemidler.